وه چه نیروی شگفت انگیزی است
دست هایی که به هم پیوسته است
به یقین، هر که به هر جای، در آید از پای
دست هایش بسته است
دست در دست کسی
یعنی: پیوند دو جان
چون به رقص آیی و سرمست برافشانی دست
پرچم شادی و شوق است که افراشته ای
لشکر غم خورد از پرچم دست تو شکست
دست، گنجینه مهر و هنر است
(فریدون مشیری)

​​​​​گرگها خوب بدانند در این ایل غریب
گرپدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز
گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز
پاینده ایران  

       Ancient Formulas

از سخنان گوهر بارمهربانو شهبانو فرح پهلوی شهبانوی دلها 

نباید که بشکنم ونباید که بشکنی


.​بزودی طراحی این تارنما به پایان خواهد رسید